Cgil-head-Bild

Meslek eðitimi: Baþarýlý olmak için çaba harcamak gerekir.

Yaklaþýk altý ay önce CGIL-BILDUNGSWERK e.V. derneði Ren-Main bölgesinde yaþayan yabancý gençleri meslek eðitimine özendirmek için bir proje baþlattý. Projenin elde edilen ilk sonuçlarýna gelince;

„Das CGIL-BILUNGSWERK e.V.“ derneði geçtiðimiz altý ay içinde hem ana dilde hem de Almanca bilgilendirme calýþmalarý yürüttü. Bu çalýþmalar sýrasýnda göçmen gençler, aileleri, okullar, devlet daireleri ve iþverenler arasýnda bir köprü kuruldu. Das CGIL-BILDUNGSWERK baþkaný Franco Marincola, „Çalýþmalar sayesinde gençler öncelikle iyi bir meslek eðitimi için Almanca ve matematiðin þart olduðunu ve iki dilli yetiþmenin de kendilerine avantaj saðladýðýný kavradýlar“ diyor. Özellikle ithalat ihracat alanlarýnda çalýþabilecegini anlayan gençlerin bu piyasaya yöneldiðine de dikkat çeken Marincola, bunun gençler için sevindirici bir geliþme olduðunu söylüyor.

Das CGIL-BILDUNGSWERK e.V. derneðinin yürüttüðü proje iþsizliðin göçmenlerin gençler arasýnda yoðun olduðu Frankfurt a.M., Offenbach ve Main-Taunus çevresini kapsýyor. Proje „MARE“ yani „Göç, Çalýþma, Ren.Main“ adlý kuruluþun bu alanda baþlattýðý yedi projeden biri. Projenin hayata geçirilme sebebiyse 2001 yýlýnda bölgede iþsiz sayýsýnýn özellikle yabancý gençler arasýnda çok yüksek olmasý. Istatistiklere göre o zamanlar bölgedeki kayýtlý iþsiz genç sayýsi 3500. Bunlardan %40’ýnýn yabancý olduðu kaydedilirken, % 60 ila 70 ininse göçmen çoçuklarý olduðu tahmin ediliyor.

Proje yöneticilerinden Elisabetta Fortunato, çalýþmalara baþladýklarý andan itibaren yoðun ilgi gördüklerini, bunun da duyulan ihtiyacin bir göstergesi olduðunu vurguluyor. Son altý ayda tam 190 gence ve ailesine hem Almanca hem de anadillerinde bilgi verildiðini söyleyen Fortunato, çalýþmalarýn aðýrlýklý olarak Almanya daki meslek eðitim sistemi, kurum ve iþverenlerin tanýtýlmasýnda yoðunlaþtýna dikkat çekiyor.

„Das CGIL-BILUNGSWERK e.V.“ derneðinin yürüttüðü proje kapsamýnda öncelikle yabancý öðrenci sayýsýnýn yüksek olduðu 10 okulda çalýþmalara baþlandý. Bu okullarda görevli 80 öðretmen projeyi inceleyerek, kendileri de proje kapsamýnda meslek eðitimine yönelik bilgilendirme toplantýlarý vermeðe hazýr olduklarýný belirttiler.

2005 yýlýnda sona ermesi planlanan projeye, devlet dairelerinden meslek odalarýna, göçmen derneklerinden özel okul ve iþletmelere kadar bir çok kurum ve kuruluþ destek veriyor. Proje çalýþma ekibinden Vicky Pompizzi, „gücümüzü iþte bu ortak çalýþmadan alýyoruz“ diyor.

2003 yýlý itibarýyla proje kapsamýda yeni bir afiþ çalýþmasý baþlatýldi. „ Meslek eðitimi yapmaya deðer- bu senin için de öyle“ parolasýyla yürütülecek kampanyayla okullara, göçmen dernekleri ve temsilciliklerine ve gençlik merkezlerine ulaþýlmasý hedefleniyor. Farklý dillerde yapýlacak kýsa reklam filmleri ve broþürlerle desteklenecek projeye, bir katký da spordan gelecek. Uluslararasý futbol kulüblerinin genç milli takým karþýlaþmalarýnda futbolcular „Ausbildung macht fit“ yani „Meslek eðitimi zinde kýlar” yazýlý tiþört giyerek projeyi daha geniþ bir kitleye tanýtacaklar.

Biz CGIL-BILDUNGSWERK derneði ve ekibi olarak özellikle yabancý gençlerin meslek eðitimi almasýnýn yaþýtlarý Almanlara göre daha zaruri olduðunu düþünüyoruz, çünkü meslek eðitimi onlarý içinde yaþadýklarý ve çoðu zaman kabul görmedikleri bu toplumda baþarýya götürecek ilk adým. Das CGIL-BILDUNGSWERK’se sizi bu baþarýya götürecek yollardan biri.