Cgil-head-Bild

M.A.R.E. : Umut dolu bir deniz

"Meslek eðitimi almaya deðer “ adlý projemiz Avrupa Birliði Sosyal Fonu "Equal" tarafýndan da destekleniyor. Projenin hedef kitlesiyse, her yaþ grubundan Frankfurt ve civarýnda yaþayan göçmen gençleri. Frankfurt kenti Gençlik Dairesi çalýþanlarýndan ve proje yöneticilerimizden Lutz Klein, Ren-Main bölgesinin çevre illerle yoðun bir iliþki için de olduðunu bu nedenle Offenbach ve Main-Taunus bölgesinin de projenin kapsamýna alýndýðýný söylüyor. Bu bölgelerde de göçmen gençlere meslek eðitimi konusunda danýþma hizmeti verileceðini belirten Klein, gençlerin iþ hayatýna daha iyi hazýrlanabileceðini belirtiyor.

M.A.R.E. insiyatifi çalýþmalarýna 2002 yýlý ocak ayýnda baþladý. Öncelikle projenin geliþiminde rol oynayan ortaklar koordine edilip tasarýlar hazýrlandý. 2002 yýlý Mayýs ayýndan beri de projenin ikinci bölümü, yani tasarýlarýn hayata geçirilmesi söz konusu.

Projenin sona ereceði 2005 yýlý Haziran ayý sonunda da uzmanlýk alanlarýna göre Ren-Main bölgesi için özel metodlar geliþtirilerek göçmen gençlerin meslek eðitimine daha yoðun katýlýmýný saðlamak hedefleniyor. Proje bitimindeyse, projeye katýlan kiþi ve kurumlar bir araya gelerek görüþ alýþverisinde bulunacak ve edinilen bilgiler gerekli birimlere aktarýlacak.

Proje sözcüsü Lutz Klein, kentlerin ve belediyelerin projede yer almasýyla bu kurumlara elde edilen sonuçlardan doðrudan yararlanabilme imkaný doðdugunu söylüyor. Proje sonrasýnda þehir ve belediyelerle, göçmenlerle çalýþan diðer kuruluþlar için bir kýlavuz kitapcýk oluþturulacak ve bununla calýþanlar çok kültürlülüðe yönelik eðitilmiþ olacak. M.A.R.E. sözcüsü Lutz Klein "Meslek eðitimi yapmaya deðer” projesinden hem göçmen gençleri için hem de bölge ekonomisini canlandýrmak için çok umutlu.