Cgil-head-Bild

Meslek eðitimi almaya deðer

2001 yýlýnda Frankfurt ve Offenbach þehirleriyle Main-Taunus çevresinde yapýlan bir araþtýrmada 25 yaþýn altýnda 3500 gencin iþsiz oldugu tespit edildi. Uzmanlarýn tahminlerine göre bu gençlerden yüzde altmýþ ila yetmiþi göçmen cocuklarýydý.

M.A.R.E. insiyatifi çalýþma grubundan Vicky Pompizzi, Almanya’da yabancýlarýn entegrasyonu konusunda maalesef baþarýlý olunamadýðýný, hatta bu durumun Almanya’da doðmuþ büyümüþ ikinci ve üçüncü kuþak göçmen çocuklarý için de geçerli olduðunu söylüyor. Göçmen ailelerden gelen gençlerin Almancada yetersiz, yaþýtlarý Almanlara göre okulda daha az baþarýlý olduklarýný belirten Pompizzi, yine bu gençlerin meslek eðitimi için yer bulmakta da daha fazla güçlük çektiklerine iþaret ediyor. Öte yandan gençlerin en çok Alman toplumu tarafýndan kabul görmemekten þikayetçi olduðuna dikkat çeken Pompizzi, bunun baþarýlý bir entegrasyonu engellediðini söylüyor. "Eðitim konusunda ailelerinden de yeterli desteði göremeyen gençler, toplumdan uzaklaþýyor ve yýlgýnlýða sürükleniyor” diye konuþan Pompizzi, gençleri gelecekleri konusunda kötümserliðe iten sebebler arasýnda onlara yeterli ve gerçekci alternatifler sunulmamasýnýn yattýðýný vurguluyor. CGIL-Bildungswerk’in baþkaný Franko Marincola’ysa "Meslek eðitimi yapmaya deðer” adlý proje göçmenlere yakýn organizasyonlar tarafýndan göçmenleri de içine alarak geliþitirildiðini için, yabancýlara büyük yarar saðlayacaðý görüþünde. Çalýþma grubunun göçmen ailelerden gelen uzmanlardan oluþtuðunu belirten Marincola, bunun hedef kitleye ulaþmada önemli rol oynacaðýný belirterek, “Hedef kitlenin kültürünü ve yaþam mentalitesini tanýyor, onlarla ayný dili konuþuyoruz” diyor.

Projemiz özellikle Ren-Main bölgesinde yabancý gençler arsýnda en yoðun grubu oluþturan Türk, Italyan ve Faslý gençlere yönelik. Bu gençler meslek eðitimi yapma konusunda adým atmakta en fazla zorlukla karþýlaþan grup.

Projenin hedef kitleye tam olarak ulaþabilmesi için CGIL-Bildungswerk e.V. derneði de de göçmen ailelerden gelen uzman ve insiyatif sahibi kiþilerden oluþan bir çalýþma aðý kurdu. Bu kiþiler okul aile derneklerinin toplantýlarýna katýlarak kendi tecrübelerini aktarýyorlar ve böylece gençleri ve aileleri meslek eðitimi yapma konusunda motive etmeye çalýþýyorlar.

Ayrýca CGIL-Bildungswerk özellikle yabancý ailelerin yoðun yaþadýðý bölgelerdeki okullarla da baðlantýya geçiyor. Okul yönetimi ve ögretmenlerle yapýlan iþbirliði sayesinde öðrenciler meslek eðitimi alanýnda bilgilendirilerek, motive ediliyor.

Su ana kadar yürütülen çalýþmalar meyvelerini almaya baþladý bile. Iþletmelere düzenlenen gezilerden, öðrencilerin yeteneklerini ölçen farklý dillerde hazýrlanmýþ testlere kadar bir çok faaliyet hedef kitleden yoðun ilgi gördü ve görmekte.

Buna paralel olarak aileler için hem Almanca hem de anadilde bilgilendirme toplantýlarý düzenleniyor. Bölge çalýþma daireleri, ticaret ve sanayi odalarý, esnaf ve zanaatkarlar odalarý, sendika ve iþ dünyasýndan temsilcilerin katýldýðý bu toplantýlarda, ailelere Almanya’daki okul ve eðitim sistemi hakkýnda bilgi veriliyor. Öte yandan Frankfurt ve Offenbach civarýndaki devlet daireleri ve göçmenlerle çalýþan kuruluþ çalýþanlarý da projeye dahil edilerek, yabancý gençlerle danýþmanlar arasýnda daha iyi bir iletiþim hedefleniyor.

Böylece kültür farklýlýðý nedeniyle oluþabilecek yanlýþ anlaþmalarýn da önüne geçilmeye çalýþýlýyor.

Proje hem göçmenleri hem iþ piyasasýný ve kurumlarýný bir araya getirerek görüþ alýþveriþinde bulunmalarýný saðlýyor. Böylece somut koþullardan yola çýkarak göçmen gençlere daha gerçekci alternatifler sunuluyor ve daha kolay meslek eðitim yeri bulmalarý saðlanýyor.

“Meslek eðitimi almaya deðer” projesi yalnýzca göçmen gençler açýsýndan deðil ayný zamanda bölge ekonomisini canlandýrma açýsýndan da çok önemli. Esnaf ve zanaatkar odalarýyla sanayiden gelen yoðun destek, bunun bir göstergesi. Göçmen gençler hem Almanca hem de anadillerini konuþabildikleri ve her iki kültürü iyi tanýdýklarý için, onlarýn eðitimi uluslararasý piyasada çalýþan Alman iþletmeleri için daha da büyük bir önem arz ediyor. Küreselleþmenin arttýðý günümüzde uluslararasý rekabette taze kana ihtiyaç duyan Alman iþletmeleri, bu gençleri meslek eðitimlerinden sonra uygun alanlara yerleþtirmeyi planlýyorlar. Bu nedenle de projemize gösterdikleri ilgi büyük. "Meslek eðitimi yapmaya deðer“ adlý projenin yöneticilerinden Elisabetta Fortunato iki dilli ve kültürlü olan göçmen gençlerin iþte bu iþletmeler için bulunmaz nimet olduklarýný söylüyor.