Cgil-head-Bild

"Göçmen gençleri meslek eðitimi almaya özendirme"

Bu proje Ren-Main Bölgesi Göç ve Çalisma Insiyatifi M.A.R.E.'nin gelistirdigi bir projedir ve Avrupa Birligi'nin Equal programi tarafindan desteklenmektedir

2001 yýlýnda yapýlan araþtýrmalara göre Frankfurt am Main, Main-Taunus Bölgesi ve Offenbach þehri ve çevresinde 25 yaþýn altýnda 3500 genç iþsizmiþ. Bu gençlerin % 40’ýnýn Alman vatandaþý olmadýðý belirtilirken, yabancý kökenli olanlarýn sayýsýnýnsa % 60-70 civarýnda olduðu tahmin ediliyor.

Bunu deðiþtirmek için Das CGIL-BILDUNGSWERK e.V. derneði „Göçmen gençleri meslek eðitimi almaya özendirme“ adý altinda bir proje baþlattý. Proje göçmen gençler arasýndaki iþsizliðin nedenlerini araþtýrarak, onlara has yöntemler geliþtirip yabancý gençlerin dikkatini meslek eðitimi konusuna çekmeyi amaçlýyor. Hedef kitleyse Frankfurt am Main, Main-Taunus Bölgesi ve Offenbach þehri ve çevresinde yaþayan ve meslek eðitimi konusunda en fazla güçlük çeken Ýtalyan, Türk ve Faslý gençler.

Konuyu ayrýntýlarýyla gözler önüne seren „Ren/ Main Bölgesindeki Göçmenlerin Durumu“adlý rapora iliþkin daha geniþ bilgi için týklayýnýz...

 

„Göçmen gençleri meslek eðitimi almaya özendirme“ projesi

Ren-Main Bölgesi Göç ve Çalýþma Ýnsiyatifi M.A.R.E.’nin geliþtirdiði yedi projeden sadece biri.

 

Amaç

Projenin amacý göçmen gençleri meslek eðitimi almaya özendirmek, onlarý bu konuda motive etmektir.

Bu amaçla meslek eðitimi alanýnda çalýþan bir çok kiþi ve kuruluþu, okul ve devlet dairesini bir araya getirerek, projemize kazandýrdýk. Bu kurum ve kuruluþlar ileride de birlikte çalýþarak, görüþ alýþveriþinde bulunabilecekler, karþýlýklý dayanýþma içine girebilecekler.

Öte yandan multiplýkatör dediðimiz, gençlere örnek olabilecek kiþiler de proje kapsamýnda gençler ve aileleriyle biraraya gelerek kendilerinin nasýl baþarýlý olduklarýný anlatýyor ve gençleri meslek eðitimi konunda cesaretlendiriyorlar.

Proje yalnýzca göçmen gençler için deðil bölge ekonomisini canlandýrma açýsýndan da çok önemli. Sanayi ve Ticaret Odalarýyla Esnaf ve Zanaatkar odalarýndan gelen yoðun destek bunun bir göstergesi olsa gerek. Özellikle küreselleþmenin arttýðý günümüzde uluslararasý rekabette taze kana ihtiyaç duyan Alman iþletmeleri göçmen gençlerin çok dilli ve çok kültürlü olmalarýndan yararlanmak istiyorlar.

Projenin amacý ve çalýþma biçimi:

Projemiz için farklý ulus ve kültürlerden gelen uzmanlardan oluþan geniþ bir çalýþma aðý kurduk. Bunun dýþýnda bölgedeki göçmen çocuklarýn sayýca yoðun olduklarý okullar, devlet daireleri, meslek odalarý, resmi kurumlar, sendikalar ve benzeri kuruluþlarla da ortak çalýþarak, bilgi alýþveriþinde bulunuyoruz. Okullar, Devlet daireleri, Odalar, Resmi kurumlar, Sendikalar

Multiplikatörler

Yabancý gençleri meslek eðitimi almaya özendirmek için kendileri de yabancý kökenli olan baþarýlý kiþiler okullara giderek ailelere ve gençlere kendi tecrübelerini aktarýyor ve baþarýya ulaþmanýn yollarýný gösteriyorlar.

Okullar

Bölgedeki göçmen çocuklarýn sayýca yoðun olduklarý okullarda okul idaresi ve öðretmenlerin de katýldýðý bilgilendirme toplantýlarý yapýyoruz. Bu toplantýlar hem anadilde hem de Almanca olarak yapýlýyor.

Devlet Daireleri

Devlet daireleri ve bu kurumlarda çalýþanlanlarla, gençlere yönelik hizmet veren kuruluþlar göçmen gençlerin meslek eðitimi yapmalarýný özendirmek konusunda duyarlý hale getiriliyorlar. Böylece bu kurumlar da gerektiginde yabancý gençlere yardým edebilecek ya da onlarý gerekli baþka adreslere gönderebilecek.

 

 

Resmi Kurumlar, Odalar, Sendýkalar

Resmi dairelerle, ticaret ve sayi odalarý, esnaf ve zanaatkarlar odalarýyla ortak çalýþarak görüþ alýþveriþinde bulunuyoruz.

 

Basýn ve Halkla Ýliþkiler

Bir proje ancak hedef kitlesine ulaþýrsa baþarýlý olabilir. Biz de bundan yola cýkarak geniþ bir tanýtým çalýþmasý yürütüyor, bölgemizdeki yabancý gazetecileri de projemize kazandýrarak Alman medyasý dýþýnda Ýtalyan, Türk ve Fas medyasýna yönelik çalýþmalar yürütüyoruz. Öte yandan bu ülkelerin Almanya’daki konsolos ve temsilciliklerinin de desteðiyle farklý dillerde broþürler çýkartýyor, video ve kýsa reklam filmleri hazýrlýyoruz Bunlar dýþýnda okullar ve gençlere yönelik kuruluþlarda afiþleme çalýþmalarý yaparak „meslek eðitimi almaya deðer“ sloganýný yaygýnlaþtýrmaya uðraþýyoruz.

Çalýþmalarýmýz bununla da kalmýyor! Kimi uluslararasý futbol karþýlaþmalarýnda futbolcular „meslek eðitimi insaný saðlýklý kýlar“ yazýlý tiþörtler giyerek konunun hassasiyetine bir kez daha dikkat çektiler ve bu yönde çalýþmalarýmýz ileride de sürecek.

 

Projemiz için farklý ulus ve kültürlerden gelen uzmanlardan oluþan geniþ bir çalýþma aðý kurduk ve onlarýn kendi kültürlerine iliþkin derin bilgilerinden de sýkça yararlanýyoruz. Bu sayede derneðimiz Das CGIL-Bildungswerk e.V. göçmen gençlerin meslek eðitimiyle igili bütün gereksinimlerini karþýlayabilecek geniþ bir donanýma kavuþuyor.

 

M.A.R.E. Ren-Main Bölgesi Göç ve Çalýþma Ýnsiyatifi

„Göçmen gençleri meslek eðitimi almaya özendirme“ projesi

Ren-Main Bölgesi Göç ve Çalýþma Ýnsiyatifi M.A.R.E.’nin geliþtirdiði yedi projeden sadece biri ve Avrupa Birliði Equal Programý tarafýndan da desteklenmekte.

„Göçmen gençleri meslek eðitimi almaya özendirme“ projesinin amacý iyi bir danýþmanlýk hizmeti vererek göçmen gençlerin meslek eðitimine katýlýmýný arttýrmak ve iþ bulmada onlara yardýmcý olmaktýr. Buna ulþmak için de mecvut bütün kaynaklardan mümkün olduðunca çok yararlanmaya çalýþýyoruz.

Projenin ortaya çýkýþýna gelince: M.A.R.E. insiyatifi çalýþmalarýna 2002 yýlý ocak ayýnda baþladý. Öncelikle projenin geliþiminde rol oynayacak kiþi ve kurumlar koordine edilip tasarýlar hazýrlandý. 2002 yýlý mayýs ayýnda projenin ikinci, yani uygulama aþamasýna geçildi. Proje 2005 yýlý haziran ayýnda sona erecek ve edinilen tecrübeler ýþýðýnda Ren-Main bölgesine has ve göçmen gençlerin meslek eðitimini destekleyen taslaklar oluþturulacak. Proje bittikten sonra, projede yer alan kiþi ve kurumlar bir araya gelerek görüþ alýþveriþinde bulunacak ve edinilen bilgiler ýþýðýnda kýlavuz bir kitapçýk hazýrlanacak.