Cgil-head-Bild

Meslek eðitimi almaya deðer

2001 yýlýnda Frankfurt ve Offenbach þehirleriyle Main-Taunus çevresinde yapýlan bir araþtýrmada 25 yaþýn altýnda 3500 gencin iþsiz oldugu tespit edildi. Uzmanlarýn tahminlerine göre bu gençlerden yüzde altmýþ ila yetmiþi göçmen cocuklarýydý.

Weiterlesen ...

M.A.R.E. : Umut dolu bir deniz

"Meslek eðitimi almaya deðer “ adlý projemiz Avrupa Birliði Sosyal Fonu "Equal" tarafýndan da ...

Weiterlesen ...

Meslek eðitimi: Baþarýlý olmak için çaba harcamak gerekir.

Yaklaþýk altý ay önce CGIL-BILDUNGSWERK e.V. derneði Ren-Main bölgesinde yaþayan yabancý gençleri meslek eðitimine özendirmek için bir proje baþlattý. Projenin elde edilen ilk sonuçlarýna gelince;

Weiterlesen ...